ZMIANY W ZAKRESIE OBLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ

ZMIANY W ZAKRESIE OBLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ

W Polskim Ładzie wprowadza się zmianę , aby m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacały składkę na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu (przychód – koszty uzyskania) z działalności gospodarczej.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej ma zostać na niezmienionym poziomie, tj. w wysokości 9%. Np. dochód firmy na poziomie 60.000 tys. zł wartość składki zdrowotnej wynosić będzie 5.400 zł rocznie Zmianie ma ulec wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy. Ci przedsiębiorcy mają opłacać składkę zdrowotną w wysokości 4,9%.

Np. dochód firmy na poziomie 160.000 tys. zł wartość składki zdrowotnej wynosić będzie 7.840 zł rocznie Przy czym podstawa wymiaru składki zdrowotnej za dany miesiąc nie mogłaby być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku tj. 3010 zł kwota minimalnego wynagrodzenia począwszy od 2022 roku 270,90 zł wartość składki zdrowotnej Wysokość składki zdrowotnej u osób opłacających ryczałt ewidencjonowany będzie zależała od wysokości osiąganych przez nich przychodów. I tak, miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ma stanowić:

1) kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60.000 zł, 320 zł * *wyliczenia na podstawie ostatniego ogłoszonego przez GUS wynagrodzenia przeciętnego w gospodarce kwota 5.917,15 zł

2) kwota ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60.000 zł i nie przekroczyły kwoty 300.000 zł, 533 zł* *wyliczenia na podstawie ostatniego ogłoszonego przez GUS wynagrodzenia przeciętnego w gospodarce kwota 5.917,15 zł

3) kwota odpowiadająca 180% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300.000 zł. 959 zł* *wyliczenia na podstawie ostatniego ogłoszonego przez GUS wynagrodzenia przeciętnego w gospodarce kwota 5.917,15 zł Z kolei podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej (zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), ma stanowić kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Wysokość składki zdrowotnej – 270,90 zł Podstawę wymiaru składki zdrowotnej pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, ma stanowić kwota ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość składki zdrowotnej – 533 zł* *wyliczenia na podstawie ostatniego ogłoszonego przez GUS wynagrodzenia przeciętnego w gospodarce kwota 5.917,15 zł W Polskim Ładzie przewidziano również nowe regulacje składkowe dotyczące członków zarządu spółki (w tym prezesów zarządu) powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, którzy z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie. Obecnie wynagrodzenia osób powołanych do pełnienia funkcji aktem powołania (m.in. członków zarządu) nie są oskładkowane. Zatem podmioty wypłacające wynagrodzenia tym osobom nie mają obowiązku naliczenia i odprowadzenia składek do ZUS. Począwszy od 2022 roku osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. To oznacza, że od wynagrodzenia ww. osób będzie naliczana i odprowadzana składka zdrowotna w wysokości 9%.

ZMIANA TERMINÓW ROZLICZANIA SKŁADEK SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH

Jak wynika z ustawy nowelizującej, zmianie mają ulec terminy rozliczania składek społecznych i zdrowotnych. Obecnie są one płacone przez: osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie – do 10-go kolejnego miesiąca,a przez pozostałych płatników (z pracownikami)- do 15 dnia kolejnego miesiąca. Po zmianie rozliczenie składek ZUS będzie następowało: • do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną, • do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

LIKWIDACJA MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA OD PODATKU SKŁADKI ZDROWOTNEJ

W ramach Polskiego Ładu ma nastąpić likwidacja przepisów, które zezwalają na odliczanie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany w tym zakresie mają dotyczyć wszystkich podatników podatku PIT, w tym m.in. przedsiębiorców, jak również pracowników. W efekcie, z uwagi na brak prawa do odliczania od podatku składki zdrowotnej, osoby te będą płaciły wyższy podatek dochodowy.