ZMIANY W PIT i CIT na 2018 rok – duża nowelizacja

ZMIANY W PIT i CIT na 2018 rok – duża nowelizacja

 • art. 25 ust. 18 UPDOP oraz art. 44 ust. 15, 16 UPDOFZniesienie obowiązku wpłacania zaliczki miesięcznej lub kwartalnej na podatek dochodowy jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie pzekracza 1000 zł. W efekcie zmianie ulegnie częstotliwość płacenia zaliczek przez przedsiębiorstwa mające niskie dochody. Przepis odwołuje się do zaliczek obliczonych na podstawie rzeczywistego dochodu, a więc nie będzie mieć zastosowania do zaliczek usalonych na podstawie metody uproszczonej. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od poczatku roku.
 • art. 27 UPDOFPodwyższenie kwoty wolnej od podatku – z 6.600 zł do 8.000 zł. Jednocześnie przewidziano utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8.000 zł, ale nieprzekraczającą 13.000 zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85.528 zł, lecz nieprzekraczającą 127,000 zł. Nie zmieni się kwota wolna od podatku dla dochodów, stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13.000 zł oraz nieprzekraczających 85.528 zł.
  • W przedziale od 8 tys-13 tys kwota zmniejszająca podatek będzie miała charakter degresywny (będzie malała wraz ze wzrostem dochodów) i wyniesie od 1440 zł do 556,02 zł.
  • Dla dochodów mieszczących się w przedziale między 13 tys. zł a 85 528 zł kwota zmniejszająca wyniesie 556,02 zł (co odpowiada dochodowi 3089 zł).
  • Powyżej 85 528 zł będzie się zmniejszać od 556,02 zł, a przy zarobkach 127 tys. zł i więcej wyniesie zero.

  Wielu osobom będzie się opłacać wspólne rozliczenie z małżonkiem, zwłaszcza przy dużych różnicach zarobków, gdyż podatek oblicza się w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów małżonków.

 • Art. 16 d UPDOP oraz 22d UPDOFPodwyższenie z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów. Efektem tego będzie możliwość zaliczenia wydatku na nabycie srodka trwałego lub wnipo wartości początkowej do 10.000 zł odnieść bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodóww miesiącu oddania go do użytkowania. Środek trwały lub wnip będzie mógł również zostać zakwalifikowany do środków trwałych lub wnip. Wówczas dopuszczalna będzie jego jednorazowa amortyzacja w miesiesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym. Podatnik będzie miał również możliwość amortyzacji na zasadach ogólnych przy zastosowaniu stawek z wykazu stawek amortyzacyjnych. Analogicznie limit podniesiono do części składowych i peryferyjnych do 10 tys zł bez zwiększenia wartości śr.trwałego.
 • art 16k ust. 14 UPDOP oraz art. 22K ust. 14 UPDOFOd 12.08.2017 jednorazowa amortyzacja do 100 tys zł dotyczy KŚT 3-6 i 8 pod warunkiem, że są to fabrycznie nowe środki trwałe. Powyższe przepisy stosuje się pod warunkiem, że:
  • wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub
  • łączna wartość co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi conajmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.
 • art. 22 ust. 9 pkt 3 UPDOP50% koszty uzyskania dla twórców do wysokości 85.528 zł, a nie jak do tej pory 42.764 zł. Przy czym koszty te stosowane będą wyłącznie do określonych rodzajów działalności takich jak:
  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
  • publicystycznej.
 • art. 23 ust.1 pkt 45a UPDOF

Wyłączono możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wnip nabytych nieodpłatnie, jeśli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Kosztem mają być zatem tylko wtedy, gdy nie korzystały ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn albo mieściły się w kwocie wolnej w podatku od spadków i darowizn.

Uwaga: Ministerstwo Finansów poinformowało, że chcąc usunąć negatywne konsekwencje nowelizacji w odniesieniu do spadków planowane jest przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego.

 • art. 26 ust.2 UPDOP

Dodano zapis, że sprawozdanie finansowe przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej